För Nipstadens Skoterklubb, antagna vid årsmötet 2006-03-30 och reviderade 2013-03-27.
Ändamål
§ 1
•Nipstadens Skoterklubb, nedan kallad ”föreningen”, som bildats år 1999 har följande
ändamål. Föreningen skall leda verksamheten inom Nipstadens skoterleds- och
verksamhetsområde genom att:
•Verka och ge utrymme/arbeta för ett sunt snöskoterliv och stimulera intresset för
natur- och snöskoterkunskap.
•Ge medlemmar med snöskoterintresse ett forum för diskussion.
•Verka för ett hänsynsfullt uppträdande mot människor, djur och natur.
•Fostra snöskoteråkare till att visa varsamhet och hänsyn mot natur och omgivning.
•Vara en sammanhållande länk mellan föreningen och berörda kommunala
myndigheter.
•Sprida kännedom om snöskoterns betydelse för mänsklig- och samhällelig funktion.
•Verka för en sund utveckling av snöskotertrafiken.
•Tillvarata snöskoteråkarnas intressen.
Hemort
§ 2
•Föreningen har sin hemort i Sollefteå.
Medlemskap
§ 3
•Medlem inväljs av styrelsen efter därom gjord ansökan, som skall vara åtföljd av
inträdesavgift, därest sådan är fastställd.
•Medlem kan av styrelsen kallas till ständig ledamot.
•Genom beslut å ordinarie medlemsmöte kan medlem kallas till hedersledamot.
•Medlem får ej utan styrelsens medgivande representera föreningen.
§ 4
•Medlem, som vill utträda ur föreningen gör skriftlig anmälan därom till styrelsen och
är därmed omedelbart skild från föreningen.
•Eventuellt förfallna avgifter erlägges enligt styrelsens bestämmande.
•Medlem, som ej erlagt stadgad årsavgift i den ordning föreningens stadgar
föreskriver eller som eljest brutit mot dessa stadgar eller som handlat mot
hederns lagar, kan av styrelsen uteslutas ur föreningen.
§ 5
•Fråga om uteslutning av medlem får ej företas till avgörande, förrän medlemmen
ifråga beretts tillfälle att inom viss av styrelsen angiven tid (minst 14 dagar) avge
yttrande i ärendet.
•Beslut om uteslutning skall med angivande av orsaken delges vederbörande
medlem medelst rekommenderad skrivelse med mottagningsbevis.
•Medlem, som uteslutits av styrelsen, äger rätt att vid medlemsmöte söka ändring i
styrelsens beslut, under förutsättning att han inom 14 dagar efter det han fått del av
beslutet hos styrelsen skriftligen anmält besvär över detsamma.
Ärende angående dylikt besvär skall föreläggas det ordinarie möte, som hålles
närmast efter besvärstidens utgång, och skall särskilt anges i kallelsen till
ifrågavarande möte, till vilket klaganden minst 8 dagar förut kallas medelst
rekommenderat brev.
•Grundas beslut om uteslutning på bristande betalning av stadgade årsavgifter,
åligger det styrelsen att återkalla beslutet, om de förfallna avgifterna erlagts före
besvärstidens utgång.
•Sedan beslut om uteslutning erhållit bindande verkan, upphör alla förpliktelser
mellan föreningen och den förutvarande medlemmen så vitt avser stadgeenliga
avgifter.
Medlem
§ 6
Medlem
•Har rätt att delta i möten och andra sammankomster som anordnas för
medlemmarna.
•Har rätt till fortlöpande information om föreningens angelägenheter.
•Skall följa föreningens stadgar samt beslut som i vederbörlig ordning har fattats av
organ inom föreningen.
•Har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av
föreningen.
Medlemsavgifter och Medlemskort
§ 7
•Medlem erlägger årsavgift enligt beslut av ordinarie årsmöte.
•Ständig ledamot erlägger en engångsavgift, som fastställes av ordinarie årsmöte.
•Hedersledamot är befriad från avgifter.
•Medlemskort får ej utlånas eller ges bort.
Styrelsen
§ 8
Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den skall verka för föreningens
framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen.
Det åligger styrelsen särskilt att:
•Tillse att för föreningen bindande regler iakttas.
•Verkställa av årsmötet fattade beslut.
•Planera, leda och fördela arbetet inom föreningen.
•Ansvara för och förvalta föreningens medel.
•Förbereda årsmötet.
§ 9
Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse,
bestående av ordföranden och 4 övriga ledamöter jämte 2 suppleanter.
§ 10
•Ledamot och suppleant i styrelsen utses vid ordinarie årsmöte bland röstberättigade
medlemmar.
•Avgår styrelseledamot före mandattidens utgång, inträder den suppleant, som
enligt den mellan suppleanterna bestämda ordningen står i tur, såsom
styrelseledamot för tiden intill nästföljande ordinarie årsmöte.
•Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör.
§ 11
Styrelsen får kalla enskild person till adjungerad ledamot enligt reglerna i § 9 andra
stycket RF:s stadgar.
§ 12
Styrelsen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet styrelseledamöter
så bestämmer.
§ 13
•Ordföranden är föreningens officiella representant, leder styrelsens förhandlingar
och övervakar dessa stadgars efterlevnad.
•I ordförandens frånvaro träder vice ordföranden i hans ställe.
•I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland styrelsens ledamöter enligt styrelsens
bestämmande, varvid dock – om icke särskilda skäl för avvikelser föreligga –
nedan angivna åligganden bör tillkomma sekreteraren och kassören.
§ 14
Sekreterarens åliggande är att:
•Föra och förvara protokoll över styrelsens sammanträden.
•Registrera och förvara inkommande skrivelser.
•Om ordföranden icke annorlunda bestämmer, underteckna alla utgående skrivelser
och förvara kopior till dessa.
•Upprätta förslag till styrelsens årsberättelse.
•Se till att fattade beslut verkställs.
§ 15
Kassörens åliggande är att:
•Uppbära alla avgifter (anslag) till och verkställa alla utbetalningar för föreningen.
•Föra fullständig kassabok över föreningens räkenskaper.
•Årligen upprätta balans- och resultaträkning.
•I förekommande fall lämna särskilda uppgifter, upprätta deklaration samt lämna
arbetsgivar- respektive kontrolluppgifter.
•Ansvara för att medlemsmatrikel och inventarieförteckning förs.
•Till betryggande belopp försäkra föreningens tillhörigheter.
•Utarbeta underlag för budget.
§ 16
Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för förvaltningen.
§ 17
Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så bestämmer, av två
styrelseledamöter gemensamt eller av särskilt utsedd person.
Möten
§ 18
Med föreningen hålls
•Ordinarie årsmöte i september månad.
•Extra möten, när så erfordras.
•Tidpunkt och plats för mötena bestämmes av styrelsen under iakttagande att
kallelse till ordinarie årsmöte skall utfärdas senast 14 dagar före mötet.
•Rösträtt tillkommer medlem, som erlagt fastställda avgifter och som under året
uppnår en ålder av lägst 20 år, samt ständiga ledamöter.
•Rösträtt får ej utövas med fullmakt.
•Icke röstberättigad medlem har yttranderätt men ej förslagsrätt.
•Möte är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar, som är
närvarande.
Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma:
1. Fråga om mötets behöriga utlysande.
2. Val av ordförande för mötet.
3. Val av sekreterare för mötet.
4. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.
5. Val av två rösträknare.
6. Godkännande av dagordningen.
7. Styrelsens verksamhetsberättelse.
8. Revisorernas berättelse.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tidrevisionen avser.
10. Val av ordförande för en tid av ett år.
11. Val av styrelseledamöter för en tid av två år. Udda årtal väljs två ledamöter.
Jämna årtal väljs två ledamöter.
12. Val av två styrelsesuppleanter för en tid av ett år.
13. Val av två revisorer för en tid av ett år.
14 a. Val av två revisorssuppleanter för en tid av ett år.
14 b. Val av tre ledamöter varav en sammankallande till valberedning för en tid av ett
år.
15. Fastställande av inträdes- och årsavgifter för kommande verksamhetsår.
16. Förslag, som väckts av styrelsen eller till styrelsen inlämnats av röstberättigad
medlem minst 14 (förslag om stadgeändring eller upplösning av föreningen minst 30)
dagar före mötet
Verksamhets- och räkenskapsår samt revision
§ 19
•Verksamhetsår och budgetår är brutet och sträcker sig från 1/7-30/6.
•Räkenskaperna (jämte styrelseprotokoll, medlemsmatrikel, inventarieförteckning
m.m.) tillhandahålles revisorerna senast 21 dagar före ordinarie årsmöte.
•Revisorerna åligger att granska förvaltning och räkenskaper under det sistflutna
räkenskapsåret samt att till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 7 dagar
före ordinarie årsmöte.
Beslut
§ 20
•Beslut fattas med acklamation eller avgöres genom votering (öppen eller
sluten).
•Vid votering bestämmes utgången – utom i frågor som gäller stadgeändring eller
föreningens upplösande – genom enkel majoritet.
•Om vid öppen votering, som ej avser val, uppstår lika röstetal, skall det förslag
gälla, som biträdes av ordföranden.
•Vid val och sluten omröstning skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.
•Alla beslut bekräftas genom klubbslag.
•Beslut i fråga av ekonomisk natur får ej fattas, om frågan ej varit upptagen i
föredragningslistan för vederbörligt möte.
Stadgefrågor
§ 21
•Förslag om ändring av dessa stadgar eller om föreningens upplösning, får
endast tas upp till avgörande vid ordinarie årsmöte. För godkännande av dylika
förslag erfordras beslut av minst 2/3 av vid mötet närvarande röstberättigade
medlemmar.
•Beslut om upplösning av föreningen skall innehålla föreskrift om användning av dess
tillgångar medelst bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet,
åtföljt av revisionsberättelsejämte balans- samt vinst- och förlusträkningar.
•Ordföranden och sekreteraren är ansvariga för att ovannämnda stadgar, föreskrifter
och anvisningar vid behov finns tillgängliga för föreningens medlemmar.

Spara eller skriv ut Stadgar Nipstadens SK